i cowa ci Tipos 迪布斯在哪裡
歌手:舞思愛
專輯:那葡萄樹上的女孩
2021-12-28|國語音樂
歌手推薦
歌詞

i cowa ci Tipos 迪布斯在哪裡

talacowa^ kiso?
i hakowa^ kiso a tahira?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳在哪?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳去哪了呢?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳到哪裡去了啊?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳在哪?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳去哪了呢?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳到哪裡去了啊?
在城市裡為生活奔忙的女孩,
總在睡夢中聽見母親,
歌詠著思念的搖籃曲。
某個意外中救了女孩的他,
是位眼角下刻有亙古圖騰的男孩,
他們轉瞬飛起,越過常日的平凡,
那是第一次的邂逅。
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳在哪?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳去哪了呢?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳到哪裡去了啊?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳在哪?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳去哪了呢?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳到哪裡去了啊?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳在哪?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳去哪了呢?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳到哪裡去了啊?
hei yaya ya mama mei
hei yaya ya mama mei
hei yaya ya mama mei
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳在哪?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳去哪了呢?
Tangsa^ talacowa^ci Tipos
Tipos妳到哪裡去了啊?