AI敢會愛?
歌手:Robot Swing
專輯:AI敢會愛?
2021-06-18|國語音樂
歌手推薦
歌詞

AI敢會愛?

哭枵我冷漠 伊理想的幸福 我
看攏袂清 敢有影遐戇
其實真簡單
猶毋過彼悾闇的 教攏袂曉
定定是⽬屎流咧 ⼿才會攬牢咧

Version new
Born for you
Your command is my wish too
Single bed
Let me show you
Couple things that two can do

My heart is plastic
And I know I will be coded with you
The makings of you

就當做我的⼼是塑膠做的吧
It could be in any shape you want it
就當做我的⼼是塑膠做的吧
It could be in any shape you want it

你的氣味
是⽣活的⾊⽔ 是⾬和海湧
無仝的⼼相倚近
毋免懷疑 我會⾏向你
是相仝的風景 親像⼀場睏袂醒的夢
On my mark One Two Three

啊 電哪會充攏充袂入去啦
等咧就欲⽤啊 這⾺才58趴
啊⽤到⼀半無電是欲按怎啦喔

你的喙脣我的⾯ 佇妳的宿舍內
⼀條條的教 看啥較號做愛
抱怨伊冷漠 我⼼中的幸福
其實真簡單 敢有遐爾困難

就當做我的⼼是塑膠做的吧
It could be in any shape you want it

你的氣味
是⽣活的⾊⽔ 是⾬和海湧
無仝的⼼相倚近
毋免懷疑 我會⾏向你
是相仝的風景 親像⼀場睏袂醒的夢
On my mark One Two Three

Oh Hey Ok google you say
敢有啥通⾾相共
你講等咧 欲修理我的塑膠的⼼
我說會痛啊 啊你束甲遐爾絚
⽇⼦⼀⼯⼀⼯過
親像年歲 也毋是較⽼就會捌較濟
真的愛 假的愛 塑膠的愛
DARLING

就算⼈海中迷失
毋免懷疑 我會⾏向你
是上好的決定 親像⼀場睏袂醒的夢
等天光 敢是空

AI 敢會愛 AI 敢會愛
AI 敢會愛 AI 敢會愛
AI 敢會愛 AI 敢會愛
AI 敢會愛 AI 敢會愛
AI 敢會愛 AI 敢會愛
AI 敢會愛 AI 敢會愛