Makudonarudo feat. 二宮芽生Makudonarudo feat. Meu Ninomiya
歌手:黃明志 Namewee
專輯:亞洲通吃 All Eat Asia
2018-03-17|國語音樂
歌手推薦
歌詞

Makudonarudo feat. 二宮芽生Makudonarudo feat. Meu Ninomiya

Ohayō Tokyo Konichiwa
Sumimasen I'm foreigner
I don't speak Japanese
But I love Aoi Sora
When you say Wakarimashita
I say Hitachi Toyota
Kawasaki Nintendo
Canon Sony Honda

I'm losing my way
Obāsan where should I go?
Shinjuku so big
I need a Doraemon
You speak Japanglish
And show me body language
What can I do?
Where should I go?

No nonono
Makudonarudo (McDonald's)
Guguru (Google) Toiletto (Toilet)
Kitto Katto (Kit Kat)
Dizunilando (Disneyland)
Takushi go Hoteru (Taxi go Hotel)
Sebun Elebun (Seven Eleven) Miruku (Milk)
Basu (Bus) Biru (Beer)
Sutābakkusu (Starbucks)

Ohayō Tokyo Konichiwa
Sumimasen I'm foreigner
I don't speak Japanese
But I love Ramen Tempura
When you say Arigatō Konbanwa
I say Suzuki Yamaha
Uniqlo Toshiba
Casio Godzilla

I'm losing my way
Obāsan where should I go?
Shinjuku so big
I need a Doraemon

You speak Japanglish
And show me body language
What can I do?
Where should I go?
Please take me home

Sarada(Salad) Hanbāgā (Hamburger)
Sandoitchi (Sandwich) Sōsēji (Sausage)
Kōhi (Coffee) Kēki (Cake)
Aisukurimu (Ice-cream) Konbini (Convenience Store)
Furaidopoteto (Fried potato)
Esukarētā (Escalator) Arukōru (Alcohol)
Bareboru (Volleyball) Bēsuboru (Baseball)
Basukettoboru (Basketball) Gorufu (Golf